FUTURE : ปัญญาอนาคต

อะไรทำให้ FUTURE : ปัญญาอนาคต เป็นหนึ่งในหนังสือที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในปีที่ผ่านมา จนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน NON-FICTION OF THE YEAR 2016 จากทั้ง THE MATTER และ THE MOMENTUM ได้รับคำนิยมจากผู้คนในหลากหลายวงการ “ถ้าปีนี้มีเวลาอ่านหนังสือเล่มเดียว ให้อ่านเล่มนี้”

Read more

Recommend :: กลางใจราษฎร์

กลางใจราษฎร์หกทศวรรษแห่งการทำงาน นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยผู้เขียนให้ข้อมูลในเชิงลึก มีความถูกต้อง ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งประเด็นที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึง และมักเข้าใจกันอย่างคลาดเคลื่อน

Read more

ดู THE CROWN ให้สนุก ต้องอ่าน ELIZABETH II

ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งการเฉลิมฉลอง 90 พรรษา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และทำความเข้าใจกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านหนังสือชีวประวัติสมเด็จพระราชินีนาถ Elizabeth II: The Steadfast – เอลิซาเบธที่ 2: แน่วในปณิธาน ผลงานการเขียนของ ดักลาส เฮิร์ด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ

Read more
Page 1 of 11