SPECIAL SEMINAR PROGRAM (ANTI-FIRE)

บริษัทในเครือแอนตี้ไฟร์ ผู้น าด้านการวางระบบดับเพลิงครบวงจร และวัตกรรมอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมดับเพลิง ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน และออกเอกสารรับรอง ได้ตามหลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและสาธิตนวัตกรรมอุปกรณ์การดับเพลิงประสิทธิภาพสูง พร้อมเปิดตัว บริษัทใหม่ในเครือแอนตี้ไฟร์อีก 1 บริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท แอนตี้ไฟร์ เซาท์เทิร์น เซอร์วิส จ Read more
Page 1 of 11