ICT and SIPA open Phuket Smart City Innovation Park (Phuket SCIP) for those startup SMEs in Andaman Cluster

กระทรวงไอซีที – ซิป้า ร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City ชูศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park (Phuket SCIP) เพื่อส่งเสริมการลงทุนสนับสนุน startup ผู้ประกอบการ Read more
Page 1 of 11