Discover Thainess Networking Dinner

PHUKET: ททท. จัดกิจกรรม "Discover Thainess Networking Dinner" เพื่อให้สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบราซิล (Brazilian Tour Operators Association : BRAZTOA) ได้พบปะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พังงา และ กระบี่ เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ณ Read more
Page 1 of 11