FUTURE : ปัญญาอนาคต

อะไรทำให้ FUTURE : ปัญญาอนาคต เป็นหนึ่งในหนังสือที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในปีที่ผ่านมา จนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน NON-FICTION OF THE YEAR 2016 จากทั้ง THE MATTER และ THE MOMENTUM ได้รับคำนิยมจากผู้คนในหลากหลายวงการ “ถ้าปีนี้มีเวลาอ่านหนังสือเล่มเดียว ให้อ่านเล่มนี้”

Read more
Page 1 of 11