Jetstar approved a new satety standard format (Enhanced IATA’s Operational Safety Audit)

สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชียได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกรูปแบบใหม่หรือ Enhanced IATA's Operational Safety Audit (E-IOSA) จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และได้รับการต่อทะเบียนรับรองคุณภาพการบริหารความปลอดภัยของสายการบิน (IOSA) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2555   มร. บาราธาน พสุปาธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเจ็ทสตาร์ Read more
Page 1 of 11