Keep Calm Love Turtle 5

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3   คุณปัญญา วงศ์ทวีพิทยากุล ประธานกรรมการจัดงานกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ว่าที่ร้อยตรี วิกรมจากที่ นายอำเภอถลาง และคุณหิรัญกังแฮ

Read more
Page 1 of 11