บางวาดมินิมาราธอน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน และ ชุมชน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่งบางวาดมินิมาราธอน ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เขื่อนบางวาด เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ร่วมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย สร้างความใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งยังเพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ในการจัดสร้างห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้แก่โรงเรียนบ้านบางทอง เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ จึงได้จัดการประชุมครั้งที่๒ ซักซ้อมถึงขอกำหนดเกณฑ์และระเบียบการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่งบางวาดมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ และได้มีการเปิดตัวอย่างของเสื้อที่ผู้ที่มาสมัครจะได้ไปใช้ในการแข่งขัน รวมถึงถ้วยรางวัลของผู้ชนะในการแข่งขันฯครั้งนี้อีกด้วย
การเปิดรับสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ และจะปิดรับสมัครการแข่งขัน เวลา ๐๕.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกะทู้ โทร ๐-๗๖๓๒-๒๑๓๖ หรือ โทรสาร.๐-๗๖๓๒-๒๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

.

21077453_1502322213162017_6679505007872233992_n

Comments

comments