งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

ทน.ภูเก็ต เปิดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๑๙ วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคุณมาลี เอี่ยวผดุง ผู้อาวุโสท้องถิ่น ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประชาชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

.
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนา อนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน การจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี และพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โดยบูรณาการร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต / สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) / มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต/ มูลนิธิจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง / บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต / ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Old Phuket Town) และชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์

.

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมทางวัฒนธรรม ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้อาศัย เยาวชน ประชาชนชาวภูเก็ต ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิมรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง และเกิดการมี ส่วนร่วม ในการพัฒนาเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเมือง ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ บนฐานรากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่ท้องถิ่นและประเทศชาติ

.

.
ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ เสริมความเป็นสิริมงคล ด้วยการสักการะ “เจ้าแม่กวนอิม” / ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม / การแสดงระบำดนตรี จากเขตปกครองมองโกเลียใน / การแสดงทางวัฒนธรรมจาก คณะซานตง คณะซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / กิจกรรมของกินหรอยๆ ถิ่นภูเก็ต สไตล์ ยิ่งศักดิ์ / การประกวด มิสยอนย่า ๒๐๑๘ / กิจกรรมการเรียนรู้ “เสน่ห์งิ้ว”จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ / นิทรรศการการเกษตรเชิงอนุรักษ์ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต / กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต / กิจกรรมอาหาร Phuket Of Gastronomy จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / เลือกสรรสินค้าพื้นเมือง และชิมอาหารพื้นเมือง และสดใสกับสีสันของชุดโคมไฟเทพเจ้า

.
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต มีการประกอบพิธีไหว้เทวดา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต เป็นการบูชาเทวดา โดยจัดพิธี ณ ลานพญามังกรทะเล จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ในงาน และร่วมพิธีไหว้เทวดา ในคืนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

.
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ขอต้อนรับผู้ร่วมงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ทุกท่าน และขอแสดงความชื่นชมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน และยั่งยืน จนนำไปสู่การจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๑๙

.
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงาม รวมทั้งเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อันเป็นเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจาก การอยู่ร่วมกันของชาวไทยเชื้อสายจีน มุสลิม ฮินดู ซิกข์ มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ และ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคม และชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

.
การจัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราทุกคนได้ร่วมสร้าง เพื่อ สืบทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต อันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษ สู่ชนรุ่นหลัง เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนจังหวัดใกล้เคียง ยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความมั่นคงทางรายได้ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเมือง และประเทศ

.
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขออำนวยพรให้การจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ประสบผลสำเร็จ ดังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ และในโอกาสที่นักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติอันสวยงาม และสัมผัสกลิ่นไอของวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างมีความสุข และขอให้ชาวภูเก็ตให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่น และสร้างความประทับใจ เพื่อทุกท่านพร้อมจะกลับมาเยือนจังหวัดภูเก็ตอีกในคราวต่อไป

.
คุณมาลี เอี่ยวผดุง ผู้อาวุโสท้องถิ่นภูเก็ต กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ ในฐานะเป็นคนจังหวัดภูเก็ตโดยกำเนิด ได้เห็นและสัมผัสวิถีชีวิต ของคนภูเก็ตมาตั้งแต่เด็ก จังหวัดภูเก็ตมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและหวังว่า จะได้ถ่ายทอดให้แก่ คนรุ่นหลังได้สืบสาน จากการจัดงานในวันนี้

.
ขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบโชคดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ร่วมอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวให้อยู่คู่ท้องถิ่นของเราตลอดไป และขอขอบคุณเทศบาล ที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้งานได้จัดขึ้นเป็นครั้ง ที่ ๑๙ และขอให้ทุกท่านมีความสุขในงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต และขอเปิดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑

Comments

comments