จังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการชายหาดติดดาว

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ทำพิธีเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ปี 2561 (ชายหาดติดดาว) โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ชายหาดกะรนบริเวณใกล้เคียงหนองหาน

.
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ด กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอันดับแรกคือชายหาดที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงเห็นชอบ และจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตและยกระดับชายหาดให้มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าชายหาด หน่วยงานท้องถิ่นบริเวณชายหาด ภาคประชาชน หันมาตระหนัก และใส่ใจคุณภาพชายหาดของตนเอง

.

ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต กล่าวว่า ชายหาดท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการตรวจเมินมีทั้งหมด 13 หาด ได้แก่ หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง หาดไตรตรัง หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดเกาะเฮหรือคอรัลไอแลนด์ หาดพลับพลา (เกาะราชา)

.
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่ง ที่ 6297/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรรมการ
3. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙ กรรมการ
5. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กรรมการ
6. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
7. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ
8. ผู้แทนสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
9. ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต หรือผู้แทน กรรมการ
10. ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต

.

คณะกรรมการฯ จะทำการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 หาด ระหว่างวันที่ 19-21 และ 26-28 มีนาคม 2561 โดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่
· การจัดการสิ่งแวดล้อม คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 34
· คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 32
· การจัดการด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 24
· สภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 10

.
การดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018” เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญ และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และสวยงาม จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญ และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ยังคงมีความสวยงาม และสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบให้กับเยาวชนรุ่นลูก รุ่นหลานของเราต่อไป

.
สำหรับการประกาศผลระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 หาด จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยจะมีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานผู้ดูแลชายหาด ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage “ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018”

Comments

comments