จังหวัดภูเก็ตดึงตลาดชิลล์วาภูเก็ตตลาดต้นแบบปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับตลาดชิลล์วาภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ใน จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ “ตลาดชิลล์วาภูเก็ต ปลอดบุหรี่” ชูตลาดชิลล์วาภูเก็ต ตลาดต้นแบบ ขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ-สร้างค่านิยมใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เลือกที่จะไม่สูบบุหรี่

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ตลาดชิววาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการตลาดชิลล์วาภูเก็ต (Chillva Phuket) ปลอดบุหรี่ มีนางสาวสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้บริหารตลาดชิววาภูเก็ต นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต น.ส.ฐิตานันท์ ธนาภาคย์พงศ์ ผู้บริหารตลาดชิลล์วาภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นางจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว และมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวชื่นชมทุกฝ่าย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมมือกันปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเด็กและเยาวชน จากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือสองภายในตลาด นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนยังได้ร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่ข่าวสาร ความคิด ปลูกฝังค่านิยมและร่วมขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในทุกๆ ส่วนของสังคม ทั้งใน ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน และตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่งผลให้วันนี้ทุกภาคส่วนของสังคมภูเก็ต เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่อย่างกว้างขวาง และปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ค่านิยมการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นว่า หากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีการสร้างปัจจัยเอื้อ ทั้งมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย และการเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ใหญ่ต่อเด็ก โดยการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ๆ กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ ก็จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทำให้อนาคตของเด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและรอดพ้นจากควันบุหรี่ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ

ขณะที่ น.ส.สรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า “บุหรี่” ถือเป็นสิ่งเสพติดชนิดถูกกฎหมายชนิดหนึ่ง ที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดและร้านสะดวกซื้อทั่วไป ภายในมีสารต่างๆ หลายชนิด แต่ตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเสพติดนั่นคือ นิโคติน.. ซึ่งเป็นสารแอลคะลอยด์ที่ไม่มีสี และนิโคตินเพียง 30 มิลลิกรัม สามารถทำให้คนเราถึงตายได้

ข้อมูลจากการนำเสนอของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทยสูบบุหรี่ประมาณ 10 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนจากการสูบบุหรี่ ถึงปีละ 42,000 -50,000 คน และประมาณ 1.76 ล้านคน ที่เคยและพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่เลิกไม่สำเร็จ มีครัวเรือนไทย 7.3 ล้านครัวเรือนที่มีผู้สูบบุหรี่อย่างน้อยหนึ่งคนในบ้าน ส่งผลให้คนไทยที่มีโอกาสได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 15.89 ล้านคน และที่น่าตกใจพบว่า คนไทยประมาณ 5 แสนคน จะตายในช่วงวัยกลางคน และอีก 5 แสนคน จะตายในช่วงวันสูงอายุ ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมากที่สุด เฉลี่ยปีละ 13,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของผู้ติดบุหรี่
นอกจากนี้ จากข้อมูลการวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อต้นปี 2557 ได้สำรวจสถานการณ์ ควันบุหรี่มือสอง พบว่าสถานที่สาธารณะกว่า 2 ใน 3 มีการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ สถานที่มีการฝ่าฝืนมากที่สุดคือ ตลาดสด ตลาดนัด 73.61% รองมาเป็น สถานีขนส่ง ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ท่าเรือ 72.66% และ สนามกีฬา 45% ที่น่าตกใจก็คือ มีประชาชน 45% ที่ไม่รู้ว่าพื้นที่สาธารณะเป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ และ มีประชาชน 46% ที่เคยเห็นสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต้องห้าม

ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชมอย่างยิ่ง ที่โครงการครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันระหว่าง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตลาดชิววาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้ขับเคลื่อนได้จริงและนำไปสู่การดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตลาดปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง และเพื่อสุขภาพที่ปลอดจากควันบุหรี่ของผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้และรับการบริการในตลาดตลาดชิลล์วาภูเก็ต แห่งนี้ ซึ่งทุกองค์กรที่มาร่วมลงนามในวันนี้ได้สละกำลังกาย กำลังปัญญา และปวารณาตนเองในการร่วมสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ ทั้งโดยการเผยแพร่ข่าวสารความคิด การจัดกิจกรรม และการสร้างเสริมมาตรการต่าง ๆ ด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อันสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือร่วมใจเหล่านี้ ได้นำพาให้การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตลาดชิลล์วาภูเก็ต มีความก้าวหน้าและหยั่งรากลึกลงอย่างต่อเนื่อง โดยมิเพียงแต่การสูบบุหรี่ของประชาชนไทยมีแนวโน้มลดลงเท่านั้น ความตื่นตัวและค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ยังได้รับการปลูกฝังในทุกๆ ส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะค่านิยมใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ไม่ให้ก้าวเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ รวมถึงการปกป้องสุขภาพทุกคนในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน และในตลาดชิลล์วาภูเก็ต แห่งนี้

Comments

comments