พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 4 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต และเป็นประธานในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ นายประชา อัควธีระ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคใต้ตอนบน)ในการนี้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา รภก.(ปร.), นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.), ผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1,2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต
*******************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

Comments

comments