Update News :

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าพบผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

Comments

comments