พังงาจัดงาน “Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019” ที่ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019 ร่วมด้วยนางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นายองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และนางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ให้การต้อนรับ

ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562  ณ ชั้น 1 Limelight Avenue Phuket 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  กล่าวว่า สปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตสูง สปาไทยจะมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ บุคลากรมีการให้บริการที่เป็นเลิศ แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างของธุรกิจสปาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เท่าที่ควร จึงยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อมให้สามารถที่จะรองรับตลาดที่จะขยายตัวในอนาคต

การประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการสปา สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สปา โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ ให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา

การจัดงาน “Market Testing Spa Phang-nga Health Businees 2019” ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ออกสู่ตลาดเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านนวดสปาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และเป็นโอกาสในพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ระดับประเทศได้ตามลำดับ อันจะส่งผลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับของจังหวัดพังงา

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสปาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีศักยภาพเชิงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสปาของเครือข่ายให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการตลาดเชิงรุกให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมสปา

ที่ผ่านมากิจกรรมตามโครงการได้ดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา” ให้แก่ผู้ประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ และดำเนินการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพจังหวัดพังงา พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการคลัสเตอร์ฯ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพจังหวัดพังงา
 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ดังนี้
2.1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการจัดศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่  และจัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมสปา” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ
2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จำนวน กลุ่ม 15 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) กลุ่มบำรุงผิวหน้า จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
2) กลุ่มบำรุงผิวกาย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
3) กลุ่มบำรุงผิวเท้า จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
4) กลุ่มบำรุงผิวหลังการออกแดด จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์
5) กลุ่มกระชับสัดส่วน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์
 
สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก “Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019” เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ลานน้ำพุชั้น 1 Limelight Avenue Phuket แห่งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 บูท แบ่งเป็น บูท Show product บูทสาธิตการนวด บูทสินค้าเกี่ยวกับสปา บูทสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ และบูธสินค้าของที่ระลึก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 
 
คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถมีส่วนในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ ให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี
 
ในภาพอาจจะมี อาหาร ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม
 

Comments

comments