พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ PSU OPEN HOUSE 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “PSU OPEN HOUSE 2562” สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตกล่าวรายงานการจัดงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ

การจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2562 จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้ ภายในงานได้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อภูเก็ตด้านบริการวิชาการหรือด้านงานวิจัย ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตพร้อมนี้หน่วยงาน และคณะภายให้มหาวิทยาลัยฯจัดพิธีลงนามทำความร่วมมือด้านวิชาการอีกด้วย

นอกจากนี้งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัล สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษา การอบรมเชิงปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

Comments

comments