มิสแกรนด์ ภูเก็ต 2020

มิสแกรนด์ ภูเก็ต 2020

หงส์ อรณัญช์ภัสร์ อินทะรังษี มิสแกรนด์ภูเก็ต 2020
และ. พัดชา พัดชาพลอย เรือนดาหลวง
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มิสแกรนด์ภูเก็ต 2020

#มิสแกรนด์ภูเก็ต
#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์

Comments

comments