ร่วมด้วยช่วยกันคุ้มครองเด็กในทางเดินทางและท่องเที่ยว

สุดสัปดาห์นี้พบกับงานนิทรรศการศิลปะเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ เดินทางและท่องเที่ยว โดยจัดที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตโดยนิทรรศการนี้ใช้ชื่อว่า “Together for the Protection of Children in Travel and Tourism” หรือ “ ร่วมด้วยช่วยกันคุ้มครองเด็กในทางเดินทางและท่องเที่ยว


ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

โดยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างงองค์กร The Code of Conduct (The Code)  เดอะโค๊ต ซ่ึงคือ องค์กรที่ส่งเสริมจรรยาบรรณของธุรกิจเดินทางและท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ปลอดภัยจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว  อน่ึงเดอะโค๊ต ร่วมมือกับ เครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก จัง หวัด ภูเก็ต จัดทำ โครงการนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักเพื่อปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและท่องเที่ยว ผู้เข้าชมนิทรรศการดังกล่าวมีทั้ง นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เด็กและเยาวชน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

โดยภายในงานจะมีการ แสดงต่างๆ มากมายจากตัวแทน นักเรียนจากโรงเรียนไทยและศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนชาวพม่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยสมาชิกเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก จังหวัดภูเก็ต เช่น การวาดภาพ เล่นเกมส์ กิจกรรมให้ความรู้และอื่นๆ อีกมากมาย

ในภาพอาจจะมี 2 คน

โดยผู้เข้า ร่วมงานมีโอกาสร่วมสนุกและรับของท่ีระลึกจากงาน นิทรรศการดังกล่าว งานนิทรรศการที่จะจัดขึ้นนี้ถือว่า เป็นเวทีสำคัญของการร่วมกัน ส่งเสริมเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กในจังหวัด ภูเก็ตให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่า จะเป็นภาคธุรกิจการท่องเท่ียว เดินทางและท่องเที่ยว ชุมชนและองค์การบริหารท้องถิ่น และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปกป้องคุ้มครอง เด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความตระหนัก เก่ียวกับ สิทธิเด็ก เพื่อช่วยให้เด็กสามารถมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ และปราศจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ

วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ จังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

Comments

comments