ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน ประจำปี 2561”

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดตั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดต่างๆ อาทิ สตูล สงขลา ภูเก็ต ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ลำปาง น่าน พิษณุโลก ศรีษะเกษ เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาทักษะและเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) เป็น 1 ในเครือข่าย TK park ได้เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 นำโดย นายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการ, นายพงศ์ปณพ บัวแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางสาววริยา จิณณธนพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม

.

ทั้งนี้ได้รับความรู้และแนวคิดจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “Smart Libraries for Tomorrow : Innovate and Transform” และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยและมิวเซียมสยาม พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและการบริการจัดการศูนย์กับเครือข่ายจังหวัดอื่นๆ กว่า 55 เครือข่าย 150 คน

Comments

comments