“FHT for Smart Future Leaders”

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Faculty of Hospitality and Tourism (FHT) ได้จัดงานแถลงข่า ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต กล่าวเปิดงานโดยคณบดี คณะการบริการและการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดการเรียนการสอนของคณะการบริการ และการท่องเที่ยวว่า “…เรามีความภูมิใจที่เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านการจัดการโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537 ดังนั้น คณะการบริการและการท่องเที่ยวจึงเปรียบเสมือนภาพจำลองของจังหวัดภูเก็ต ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เรามีความแตกต่างและมีจุดเด่นในความเป็นนานาชาติทั้งด้านคุณภาพของหลักสูตรและด้านผู้เรียนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติกว่า 20 ประเทศ เป็น Education Destination ให้แก่ประเทศไทยและจะก้าวไปสู่การเป็น Asia’s Education Hub of Hospitality and Education มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม หรือ Smart Future Leaders ที่มีความสามารถการบริหาร จัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยวอย่างทันยุค ทันสมัย ก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด”

16700699_1686793524669916_4200630103573906798_o

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา วีระกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA (ปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย) ได้กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรป.โทว่า ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ที่มีแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ พัฒนาทักษะที่สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

16665793_1686793528003249_2026132737597539060_o

ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนผู้อำนวยการหลักสูตร MBA (ปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ) ได้กล่าวย้ำถึงจุดแข็งของคณะในด้านคุณภาพการจัดการเรียน การสอนที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาลในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และภูฏาน ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของตน มาศึกษาต่อที่คณะเพื่อกลับไปพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับประเทศ หลักสูตรปริญญาโทของคณะการบริการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี และมีทุนการศึกษามอบให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกำหนด
ด้วยประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 18 ของโลก (จัดอันดับโดยสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก) มีการจ้างงานจากการท่องเที่ยวโดยตรง 3.5 ล้านตำแหน่งทั่วราชอาณาจักรในปี 2558 และคาดการณ์ไว้ว่าผลทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวจะคิดเป็น ¼ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปี 2568 จึงถือได้ว่าคณะการบริการและการท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ

ในระดับปริญญาตรี คณะเปิดสอนด้านการบริหารธุรกิจในหลักสูตรนานาชาติ 2 สาขา คือ 1) สาขาการจัดการการบริการและ 2) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และ ทักษะการจัดการธุรกิจ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีจุดเด่นในด้านทีมงานผู้สอนทั้งอาจารย์ชาวไทยและ ชาวต่างประเทศที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และมีความพร้อมทางด้านห้องปฎิบัติการ เช่น โรงแรม PSU Lodge, ห้องอาหาร The Campus, ห้องปฎิบัติการครัว และห้องปฏิบัติการ PSU Airlines ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงาน และการฝึกงานประมาณ 1000 ชั่วโมง ณ สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ จะทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะทำให้บัณฑิตก้าวเป็นผู้บริหารระดับกลางได้ในระยะสั้น และพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต

เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา คณะได้มีความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป อาทิ ฟินแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น และจะเพิ่มความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต กล่าวโดยประธานกลุ่มสาขาการจัดการการบริการ อาจารย์พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต และรักษาการประธานกลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ

Comments

comments