9-15 Jan 17 – Kin Len Rhoi at Phuket Grocery

ภูเก็ตโกรเซอรี่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม “กิน เล่น หรอย @ Phuket Grocery” ในวันที่ 9-15 มกราคม 2560 (7 วัน ) ณ ห้างภูเก็ต โกรเซอรี่

.
ทั้งนี้ หจก.ภูเก็ตโกรเซอรี่จึงขอเรียนเชิญท่านหรือบุคคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมพิธี เปิดงานในวันจันทร์ท่ี 9 มกราคม 2560 ต้งั แต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

Comments

comments