APEX850

โรงเรียนเยาววิทย์ร่วมพิธีรับมอบทุนการกุศลจาก APEX850
จากการจัดงานปั่นจักรยานทางไกล 3 ประเทศ ครั้งที่ 4

ภูเก็ต ประเทศไทย – เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาแขกผู้มีเกียรติรวมถึงนักปั่นจักรยานทางไกล
จากสามประเทศได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย พร้อมทั้งทีมงานผู้สนับสนุนการแข่งขันได้เข้าร่วมงาน
เลี้ยงอาหารค่่าที่ธัญญปุระเพื่อเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลที่ได้รับจากงานขี่จักรยาน
ทางไกลครั้งนี้ให้กับตัวแทนโรงเรียนเยาววิทย์และนักศึกษาพยาบาลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานเลี้ยงจัดขึ้นโดย APEX850 เพื่อเป็นการขอบคุณและต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานทางไกลโดยในปีนี้ได้มี
ระยะทางทั้งสิ้น 1,500 กิโลเมตร เริ่มจากประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 30 ตุลาคม ผ่านมาเลเซีย และเข้าพื้นที่
ประเทศไทยทางจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และเข้าเส้นชัยที่ธัญญปุระ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่าน
มา รวมระยะเวลาการปั่นทั้งสิ้น 7 วัน โดย APEX เป็นองค์กรอิสระที่มีอยู่ในหลายประเทศ จากการรวมตัว
กันของเหล่านักธุรกิจในแต่ละชุมชนมาท่างานในโครงการเพื่อสาธารณะโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมความเทียมกันในการได้รับโอกาสและลดความเหลื่อมล้่าในสังคม ซึ่งงานนี้ทาง APEX ได้มอบทุน
บริจาคให้กับโรงเรียนเยาววิทย์จ่านวน 340,000 บาท

“โรงเรียนเยาววิทย์ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสจากครอบครัวในชนบท
หลังจากนั้นไม่นานที่นี่ได้กลายมาเป็นมากกว่าแค่โรงเรียน แต่เป็นบ้านที่อบอุ่นส่าหรับเด็กๆ ที่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา ทางวิชาการ รวมถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ประจ่าวัน มีหอพักและครูที่
เป็นมิตรให้การศึกษาชั้นดีซึ่งจะช่วยหล่อหลอมขัดเกลาให้เด็กเป็นคนมีน้่าใจ เปิดกว้าง มั่นใจและใช้ชีวิตได้

อย่างมีความสุข”

“งานระดมทุนในปีนี้จะประสบความส่าเร็จไม่ได้เลยถ้าปราศจากการสนับสนุนของ APEX ซึ่งผมอยากจะ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนนี้ ในนามของโรงเรียนเยาววิทย์ผมอยากจะ
ขอขอบคุณอีกครั้งส่าหรับความมีน้่าใจของคุณที่มีต่อเด็กๆ” นายฟิลิปป์ กราฟ วอน ฮาร์เดนเบิร์ก ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนเยาววิทย์กล่าว

apex2016139img_0525

Comments

comments