Amazing Thailand Presents The Iconic Phuket Music Festival เทศกาลดนตรีกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งต่อปี 2020 พบกันอีกแน่นอน

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต (Phuket Outdoor Area) นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาในงาน Amazing Thailand Presents The Iconic Phuket

Let’s go!