ลากูน่าภูเก็ตรับ 3 รางวัลเกียรติยศด้าน CSR โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

lagunaphuket-amcham_ambassadors-award

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บมจ. ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล (ลากูน่า ภูเก็ต) ได้รับ 3 รางวัลเกียรติยศด้าน CSR โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ได้แก่ “รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2559” (2016 ACE Recognition) “รางวัลหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ” (Thai-U.S. Creative Partnership) และ “รางวัลพิเศษจากท่านฑูตฯ” (The U.S. Ambassador’s Award) จากผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ต

 

โดยรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2559 (2016 ACE Recognition) นั้น ได้มอบให้แก่องค์กรสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ในปี 2558 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว ด้วยผลงานจากโครงการ“ซีดลิ้งส์ภูเก็ต” ซึ่งมอบโอกาสในการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนชายขอบ ในปีนี้ ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ด้วยผลงานการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 25,000 ต้น โดยฝีมือของพนักงานในเครือกว่า 1 พันชีวิตและชาวชุมชนอีกกว่า 450 คน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

 

ส่วนรางวัลหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ (Thai-U.S. Creative Partnership Designation) นั้นมอบให้กับองค์กรสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด โดยลากูน่าภูเก็ตเป็น 1 ใน 62 องค์กรสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรหุ้นส่วนฯ ดังกล่าว จากองค์กรสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 1 พันแห่ง

 

รางวัลพิเศษจากท่านฑูตฯ (U.S. Ambassador’s Award) เป็นรางวัลพิเศษในโอกาสครบรอบ 60 ปีหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบให้กับองค์กรสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวคือลากูน่าภูเก็ต จากผู้เข้ารอบ 3 รายได้แก่ ลากูน่าภเก็ต (Laguna Phuket), ไอบีเอ็ม (IBM) และ ดาว (Dow) โดยลากูน่าภูเก็ตส่งโครงการซีดลิ้งส์ภูเก็ต (Seedlings Phuket) เข้าชิงรางวัล เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรในการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)

 

Comments

comments