14 Jan 17 – Children’s day by Phuket City Municipality at Saphan Hin Phuket

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เทศบาลนครภูเก็ต ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของตน ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมความพร้อมตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่นในสังกัดเทศบาล กิจกรรมการแสดง การจัดซุ้มของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า ๓๐ ซุ้ม ร่วมแจกของขวัญของรางวัล แจกอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีมและผลไม้

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๐ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบไว้ว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ขอให้เด็กและเยาวชน ได้จดจำให้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ตนเองและและสังคมต่อไป

Comments

comments