NIDA :: Master of Management Program in Integrated Tourism and Hospitality Management

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration : NIDA) จัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรปริญญาโท “การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Master of Management Program in Integrated Tourism and Hospitality Management) โดยมี รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว และ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนย์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ภูเก็ต คณะการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมแถลง สำหรับหลักสูตร ปริญญาโท “การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Master of Management Program in Integrated Tourism and Hospitality Management) เป็นหลักสูตรภาคพิเศษเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 6 เดือน แบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ 1 ภาคฤดูร้อน โดยหลักสูตรดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงในการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยพุ่งเป้าการพัฒนานักวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวและบริการในคลัสเตอร์อันดามัน ได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ ได้แก่ การเป็นนักบริหารที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว หรือสังคมศาสตร์ บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ และอาชีพอิสระอื่นๆ ตามพันธกิจของสถาบัน โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและบริการระดับชาติ

wit_6538

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนย์พานทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ โทร.081-8926275 ,อีเมล [email protected],เวปไซต์ www.tour.nida.ac.th หรือ น.ส.อมรา กาวีเขต เจ้าหน้าที่ศูนย์ โทร.094-8598905,อีเมล [email protected] ทุกวันในเวลาราชการ

Comments

comments