Miss Grand Thailand 2018 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ต

1 กค. 61  เวลา 09.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะ Miss Grand Thailand 2018 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าตามที่กองประกวด Miss Grand Thailand 2018 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศมาเก็บตัว ณ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนถึง 9 กรกฎาคม 2561 โดยจะได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมและสร้างบรรยากาศภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติ ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

.

สำหรับกิจกรรมที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนในวันนี้ คณะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทั้ง 77 จังหวัดได้ช่วยกันทาสีกำแพงและรั้วโรงเรือนสุนัขเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนให้เกิดความสวยงาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ปรับปรุงยกระดับบ้านพักพิงสุนัขสวนป่าบางขนุนให้ มีความสะอาดสวยงาม ถูกสุขอนามัยโดยเฉพาะในเรื่องของการกำจัดกลิ่น ระบบบำบัดของเสียภายใน ให้สุนัขที่อยู่ร่วมกันกว่า 600 ตัวได้อยู่อย่างมีความสุข พร้อมทั้งระดมเงิน บริจาคผ่าน มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัข ในส่วนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนได้นำมาจ้างบุคลากรเพื่อดูแลบ้านพักพิงสวนป่าบางขนุนให้เพียงพอกับปริมาณสุนัขที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

.

โอกาสนี้นายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับเงินบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชน จำนวน 5 ราย เพื่อเข้ามูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน เป็นเงิน 1,801,000.(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งพันบาท)

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตภาพ /ข่าว

Comments

comments