Phuket Sustainable Tourism Blueprint 2018

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญในการนำมาปฏิบัติ เพื่อการส่งต่อของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างการกระจายรายได้ให้ทุกส่วนในจังหวัดภูเก็ต . สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน จึงได้ร่วมกันระดมสมองในการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต โดยได้วางแนวทางและกรอบเวลาในการสรรหาความร่วมมือจากองค์กรภาคราชการ องค์การส่วนท่องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติการณ์ร่วมกัน ประเด็นสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบได้ด้วยยุทธศาสตร์ SCG โดย

Let’s go!

PKCD has launched project Phuket Smart Bus

PHUKET: PKCD นำร่องเปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” รถบัสโดยสารสาธารณะ “สายสีฟ้า” เชื่อมสนามบินนานาชาติภูเก็ตสู่เส้นทางเลียบหาด สมาร์ทครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ ระบบความปลอดภัย มุ่งแก้ปัญหาจราจร สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน . In focus : สำหรับเส้นทางการเดินรถ ภูเก็ตสมาร์ทบัส (PKSB) เลือกเส้นทางเชื่อมสนามบินนานาชาติภูเก็ต สู่เส้นทางเลียบหาด

Let’s go!

19th Phuket Chinese New Year and Old Phuket Town Festival

ทน.ภูเก็ต เปิดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๑๙ วันนี้ (๒๑ ก.พ. ๖๑) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคุณมาลี เอี่ยวผดุง ผู้อาวุโสท้องถิ่น ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีน

Let’s go!