จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การมอบกระเช้าของขวัญ ผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ “Healthier Choice” ในช่วงเทศกาลปีใหม่”

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ตอบรับนโนบายจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ในการส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคด้วย “สัญลักษณ์ทางโภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยได้ดำเนินการจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เครื่องดื่ม และ อาหาร

“Healthier Choice” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้บริโภคให้รู้จักเลือกซื้อ เลือกบริโภค และ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ “Healthier Choice” ในเทศกาลปีใหม่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต  อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เกษตรจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จังหวัด ภูเก็ต ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วม Kick Off การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมกันครั้งแรกทั่วประเทศ ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขา ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการนำเจ้าหน้าที่สำรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ว่า การเลือกซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว หรือการจัดกระเช้าด้วยตนเอง มี ข้อแนะน าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังต่อไปนี้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

        1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

        2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของ อาหาร  วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อน ากระเช้าไป มอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุ ว่าตรงกับฉลากหรือไม่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

        3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมี รอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลากต้องแสดง ข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย.)  ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปีที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

        4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ  และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลาย ประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย  และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนเริ่มต้นให้ กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”และในทุกช่วงโอกาสที่ จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิ ส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 24 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องดื่ม 970 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 31 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นม 13 ผลิตภัณฑ์ อาหาร กึ่งสำเร็จรูป 98 ผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยว 56 ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีม 54 ผลิตภัณฑ์ ไขมันและน้ำมัน 1 ผลิตภัณฑ์ และขนมปัง 2 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 1,375 ผลิตภัณฑ์ จาก 211 บริษัท (ข้อมูล ณ กันยายน 2562)  ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อ สุขภาพ และร้านค้าทั่วไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ทางบริษัทฯ ได้คัดสรรสินค้าของดีขึ้นชื่อในระดับชุมชนกว่า 140 ชุมชนใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ผลไม้ สินค้าแปรรูป ,กระเช้าจากกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น จ.อ่างทอง, วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จ.นครปฐม ,ผ้าทอมือจากวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง ในระดับประเทศ เช่น บุญรอดฟาร์ม,ดอยตุง,ดอยคำ และระดับนานาชาติ เช่น ซวอฟซีเรียล,สมัคเกอร์ส, อาร์นอตส์ มาออกแบบในธีม Season’s Giving 2020: GIVING THE GREATEST HAPPINESS ภายใต้คอนเซ็ปต์ สุขยิ่งใหญ่จากใจเล็กๆ ที่ต้องการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนของกลุ่มคนจากทุกๆ ภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ซื้อ ผู้รับ และการส่งความสุขคืนกลับสู่สังคม ผ่านกระเช้า 72 แบบ ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 350 – 19,500 บาท

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

พร้อมประดับประดาสาขาให้สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากการเลือกซื้อกระเช้า และยังสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้ซื้อรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมจากการซื้อกระเช้า ด้วยการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากทุกกระเช้าของขวัญ สมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) ผ่านโครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” ที่บริษัทฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสานต่อนโยบายในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน

ดาวโหลดภาพได้ที่ Lifestyle in Thailand

Comments

comments