จังหวัดภูเก็ตเปิดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต (ป่างเตงโห่ย)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 19.09 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต สมาคม ชมรม ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟภูเก็ต ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561

.
ตรุษจีน ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดของคนไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสำคัญก่อนวันตรุษจีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนวันตรุษจีน 2561 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนวันตรุษจีนทุกครอบครัวจะเตรียมการทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ และซื้อของตกแต่งประดับประดา เช่น คำอวยพร โคมไฟ โดยประดับประดา ด้วยสีแดง ให้โชคดี อายุยืน ร่ำรวยดี มีความสงบสุข ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประเพณีประดับโคมไฟ เป็นการเฉลิมฉลองของงานตรุษจีน ความสว่างของโคมไฟ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวัง ตามถนนหนทางจะมีการประดับโคมไฟ ทุกบ้านจะมีการประดับโคมไฟที่หน้าบ้านอย่างสวยงาม แต่เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต มิได้ดำเนินการสืบสานประเพณีประดับโคมไฟอย่างต่อเนื่อง

.

จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูประเพณีประดับโคมไฟขึ้นมาภายใต้ชื่องานเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปอาจเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
.

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีนโยบายในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมหลายภาคส่วน จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สำหรับการจัดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูประเพณีชาวจีนจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินการจัดงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายด้านวัฒนธรรมมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2559 สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจยามค่ำคืนในห้วงของการ จัดงานตรุษจีนเพื่อเป็นการสืบสานเทศกาลโคมไฟและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

.
สำหรับกิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการในปีนี้ ประกอบด้วย
1. การประดับตกแต่งเมืองด้วยประติมากรรมโคมไฟ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง 3 จุด คือ บริเวณวงเวียนสุริยะเดช วงเวียนสุรินทร์ และสี่แยกพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์
2. ร่วมพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟ(ป่างเตงโห่ย) ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ในวันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561)
3. จัดกิจกรรม “Work shop การประดิษฐ์โคมไฟ” โดยเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4. จัดกิจกรรมขบวนแห่เกี่ยวกับเทศกาลโคมไฟ ในขบวนแห่พิธีเปิดงานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
5. กิจกรรม “สังสรรค์ หยวนเซียว” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ลานมังกร) วันที่ 2 มีนาคม 2561 ภายในงานประกอบด้วย
– การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
– นิทรรศการความเป็นมาของหยวนเซียว
– นิทรรศการของห้องเรียนขงจื้อ
– งานสังสรรค์ชมพระจันทร์กินขนมอี๋ @สวน 72

.
สำหรับการจัดงานในปีนี้ เกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

.

Comments

comments