Phuket News :

จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว ไม่ให้ออกนอกเคหะสถาน เวลา 20.00 – 03.00 น.

จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 7 /2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก
.
สาระสำคัญของประกาศฉบับที่ 7/2563 คือขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
.
ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 วรรค 2 และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องได้รับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 . ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว มิใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวส์ แต่อย่างใด
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว

Comments

comments