ดีป้า ลุยปั้น Digital Startup ทั่วประเทศ หนุนคนรุ่นใหม่นำไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital startup และประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล “depa fund: Start to success” โดยมี นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนนักศึกษาและผู้ประกอบการ เข้าร่วม

.

.
นายชินาวุธ ชินะประยูร เปิดเผยว่า ดีป้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ภายใต้กรอบนโยบาย Thailand 4.0. ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาทิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

.

.
สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ที่จัดขึ้นนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของการสนับสนุนของดีป้า การยื่นแบบขอรับการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเครือข่ายของดีป้าทั่วประเทศ เพื่อการกระจายโอกาสให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจในพื้นที่แต่ละส่วนของภูมิภาค กำหนดการจัดงานในพื้นที่ 4 ภาค 5 จังหวัด ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 คือ 1.ภาคกลาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Conference Halls Glowfish Sathorn 2.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ จ.สงขลา วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สิงหาคม ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

.
นายชินาวุธ กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดีป้าพร้อมที่จะสนับสนุนด้านอื่นๆ ทุกรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ Startup ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (depa Digital Startup Fund), การสนับสนุนให้ SME นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ (depa Digital Transformation Fund), การเพิ่มศักยภาพพัฒนากำลังคนและบุคลากร (depa Digital Manpower Fund) , การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (depa Digital Research Development and Innovation Fund), การสนับสนุนการสร้างความตระหนัก การประกวด การสร้างเครือข่าย และการจับคู่ธุรกิจ (depa Digital Event and Marketing Fund), การส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน (depa Digital Transformation Fund for Community) รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) โดยสำนักงานได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0

.
นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อาทิ “คุณแมน” ชวยศ ป้อมคำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Management และผู้นำเข้าหลักสูตร Lean Startup Machine ,“ดร.ก้อง” พณชิต กิตติปัญญงาม นายกสมาคม Thailand Tech startup Association (TTSA) ประจำปี 2018 , “คุณนก” มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO , Sea (Thailand), ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และ คุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์

.
อย่างไรก็ตาม ดีป้ามุ่งหวังว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ในส่วนของภูมิภาคนั้น จะช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษา และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

Comments

comments