ททท.สํานักงานภูเก็ต จับมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2563

ททท.สํานักงานภูเก็ต จับมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2563

วันที่ 17-25 ตุลาคม 2563
นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อานวยการสานักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานภูเก็ต เปิดเผยว่า ททท.สานักงานภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจาปี 2563 สร้างการรับรู้และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวภูเก็ตและสัมผัส ประสบการณ์หนึ่งในงานประเพณีถือศีลกินผักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 นี้ โดยในปีนี้ ททท.สานักงานภูเก็ต จัดประดับตกแต่งธงเหลืองตลอดถนนเทพกระษัตรี เพื่อสร้าง บรรยากาศแห่งความศรัทธาในการถือศีลกินผักของชาวภูเก็ต รวมทั้งการจัดกิจกรรมทัวร์ไหว้องค์เทพ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต 9 อ๊าม (ศาลเจ้า) 99 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงงาน ประเพณี ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระรอบเมือง และการนาสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติที่พานักอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง ร่วมทาข่าวและประชาสัมพันธ์ บรรยากาศของงานประเพณีถือศีลกินผักอันจะเป็นการสร้างกระแสความต้องการเดินทางเข้าพื้นที่ใน ช่วงเวลาดังกล่าวทั้งในปีนี้และปีต่อๆไปอีกด้วย
อนึ่ง งานประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) จังหวัดภูเก็ต หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักในชื่อของ งานกินเจ จะประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่า ถึง 9 ค่า ตามปฏิทินจีนของทุกๆปี ซึ่งชาวภูเก็ตปฏิบัติสืบ ทอดกันมาเป็นเวลากว่าร้อยปี โดยในปีนี้จะตรงกับวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 และในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากจะเป็นช่วงเวลาของการรักษาศีลและกินผักแล้วนั้น ยังมีพิธีกรรมสาคัญอื่นๆ อาทิ พิธีเอี๊ยวเก้ง (พิธีแห่พระ), พิธีโกยโห๊ย (พิธีลุยไฟ) และพิธีโกยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมไหว้องค์ เทพเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 9 อ๊าม 99 บาท ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจาปี 2563
สําหรับกิจกรรมไหว้องค์เทพเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 9 อ๊าม 99 บาท จัดขึ้นตลอด 5 วัน (ระหว่าง วันที่ 17-21 ตุลําคม 2563) เพื่อเสริมสิริมงคลให้ประสบควํามสําเร็จสุขสมหวังในชีวิตของ ตนเองและครอบครัว โดย ททท.สํานักงํานภูเก็ต จะจัดทัวร์วันละ 2 รอบ (08.00 น. / 09.00 น.) รอบละ 60 ท่รน สําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องกํารสอบถํามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณําติดต่อ 063-5354619, 083-4203168

Comments

comments