ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดงานครบรอบ 29 ปี

ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานครบรอบ 29 ปีการดำเนินงานท่าอากาศยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารตรวจบัตรโดยสารนอกอาคารผู้โดยสาร (X-Terminal) โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สายการบิน หน่วยงานราชการและผู้ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ท่าอากาศยานภูเก็ตเริ่มดำเนินกิจการด้านสนามบินตั้งแต่ พ.ศ. 2490 เมื่อสำนักงานการบินพลเรือนได้ก่อสร้างทางวิ่งพื้นผิวลูกรังเพื่อทำการบินเชิงพาณิชย์ จนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2531จึงได้รับโอนกิจการให้มาอยู่ในการดำกับดูแลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ก่อนจะแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยท่าอากาศยานภูเก็ตมีลักษณะการดำเนินงานสนามบินสาธารณะซึ่งได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ กล่าวว่าท่าอากาศยานภูเก็ตนั้นมียุทธศาสตร์ท่าอากาศยานคือ ประตูสู่อันดามัน (Gateway to the Andaman) ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนประตูที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกและตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน จนสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศได้สำเร็จ  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตมีสายการบินทำการบินทั้งสิ้น 52 สายการบิน โดยแบ่งเป็นสายการบินภายในประเทศ 8 สายการบิน สายการบินระหว่างประเทศ 36 สายการบิน และสายการบินเช่าเหมาลำ 8 สายการบิน ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560 ) ท่าอากาศยานภูเก็ตมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.01 โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศร้อยละ 5.3 และผู้โดยสารระหว่างประเทศร้อยละ 10.51 และจากการคาดการณ์พบว่าในปี 2561 ท่าอากาศยานภูเก็ต จะมีแนวโน้มในการเติบโตของผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ผู้โดยสารระหว่างประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ 8.8 โดยภาพรวมของผู้โดยสารเติบโตขึ้นร้อยละ 7.2 ซึ่ง
จากการเติบโตดังกล่าวจะส่งผลให้ท่าอากาศยานภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางของการบินในภูมิภาคซึ่งในปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งคาดว่าการดำเนินการในระยะแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งเมื่อการดำเนินการในระยะแรกแล้วเสร็จนั้น ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนายเพ็ชร ชั้นเจริญ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตได้พัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยท่าอากาศยานภูเก็ตมีแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับท่าอากาศยานของสภาท่าอากาศยานสากล (Airport Council International: ACI) ซึ่งสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยผลคะแนนความพึงพอใจผู้โดยสารเป็น 1 ในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ นอกจากนี้การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นเรื่องที่ท่าอากาศยานภูเก็ตให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในท่าอากาศยานให้มีความพร้อมอยู่เสมอ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงตลอดจนการให้การสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตามนอกจากการพัฒนาทางด้านธุรกิจการบินแล้วนั้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบสามารถเติบโตควบคู่ไปกับท่าอากาศยาน โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงการดำเนินการด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 7635 1878

Comments

comments