นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5 ปี 2559

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณ “พลเมืองกิตติมศักดิ์” แด่นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2559 โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย กาติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การบริหารจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการรถยนต์บริการสาธารณะ (TAXI) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการน้ำเสีย การดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วาระเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประกอบด้วย การประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริการงานและดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ตบนที่ราชพัสดุ การจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกครั้งที่ 40 หรือ ACM-ICPC World Final 2016 ซึ่งจังหวัดภูเก็ต โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา และโครงการประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นยำทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีวิริยะและคุณูปการต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง อันสมฐานะแห่งการได้รับการเชิดชูให้เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” แห่งจังหวัดภูเก็ต มอบแด่นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
โอกาสนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวปฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภูเก็ตในทศวรรษหน้าควรจะเป็นอย่างไร” สรุปใจความว่า จังหวัดภูเก็ต สามารถผลักดันธุรกิจด้านบริหารการท่องเที่ยวเพื่อดึงทั้งปริมาณ และคุณภาพของนักท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง การได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร และการผลักดันสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดการจัดอันดับการท่องเที่ยวของโลก ซึ่งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด จะมีช่วยในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับ “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด” เป็นวิสาหกิจชุมชนตามพื้นที่แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐบาลที่ต้องการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Public Private Steering Committee ขึ้น โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่อง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

IMG_7827IMG_7831IMG_7838IMG_7851

Comments

comments