บริษัทในเครือ แอนตี้ไฟล์ จัดสัมมนาภูเก็ต

บริษัทในเครือแอนตี้ไฟร์
ผู้น าด้านการวางระบบดับเพลิงครบวงจร และวัตกรรมอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมดับเพลิง ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน และออกเอกสารรับรอง
ได้ตามหลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและสาธิตนวัตกรรมอุปกรณ์การดับเพลิงประสิทธิภาพสูง พร้อมเปิดตัว
บริษัทใหม่ในเครือแอนตี้ไฟร์อีก 1 บริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท แอนตี้ไฟร์ เซาท์เทิร์น เซอร์วิส จ ากัด เพื่อ
ขยายฐานการให้บริการลูกค้าคลอบคลุมพื้นที่ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การน าของ คุณนพ –
พัฒน์กรณ์ เจียมวิริยะกุล ผู้จัดการ บริษัท แอนตี้ไฟร์ เซาท์เทิร์น เซอร์วิส จ ากัด

การสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ค. 59 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน (ห้องจามจุรี 2) อ.เมือง จ.ภูเก็ต
และในวันที่ 18 พ.ค. 59 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (ห้องมุกดารา) เขาหลัก จ.พังงา

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณธีรพัฒน์ ลิมป์วนาสกุล ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จ ากัด เดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน

นอกจากนั้น การจัดสัมมนาวันที่ 17 พ.ค. 59 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน (ห้องจามจุรี 2)
ยังได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่จากส่วนราชการอีก 2 ท่าน ที่กรุณาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในงานสัมมนา
คือ ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 (จ.ภูเก็ต)
และผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต
ส่วนการสัมมนาวันที่ 18 พ.ค. 59 ณ โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (ห้องมุกดารา)
ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่จากส่วนราชการอีก 2 ท่าน ที่กรุณาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในงานสัมมนา
คือ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว (คุณสุรศักดิ์ โภคบุตร)
และท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย (คุณสิทธิพงศ์ โกยสกุล)

การสัมมนาทั้ง 2 วัน ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมาก
อีกทั้งยังมีช่างภาพและสื่อมวลชนให้ความสนใจมาทำข่าวหลายสำนักข่าว

ส่วนวิทยากรที่ให้ความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ. เกษม รัชตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดับเพลิง และมีประสบการณ์ในสายงานมานานกว่า 20 ปี

 

IMG_6127IMG_6150IMG_6164

Comments

comments