ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นำเครือข่ายสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ (15 ธันวาคม 60) นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กว่า 20 คน ไป ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสวนพริก ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และโตนดินฟาร์มสเตย์ ตำบลตากแดด อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นการขับเคลื่อนตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วย นายสมเชษฐ์ ปากลาว,นางสุกัญญา ชุ่มชื่น และนายปานจุฑา กองแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด และผู้แทนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ เห็นความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ อันจะสร้างพลังสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ได้นำองค์ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว้างขวางและคลอบคลุมทั่วทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น
โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสวนพริก ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งชุมชนสวนพริก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2555 มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปลูกข้าวไร่พันธ์ดอกข่า ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ดโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ และรวมกลุ่มผลิตสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เช่น การผลิตน้ำผึ้งจากธรรมชาติ ขนมไทยของฝาก จักสาน เป็นต้น มีจุดเรียนรู้ชุมชน หลากหลายอีกด้วย จุดเด่นของศูนย์ฯแห่งนี้คือ ประชาชนใน บ้านสวนพริก มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน จนเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาแก่หมู่บ้าน และชุมชนอื่นๆ และปัจจุบัน สามารถขยายผลการดำเนินงานไปยังหมู่บ้านข้างเคียง สร้างพลังในการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน โดยอาศัยทุนทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน ซึ่งทำให้การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านในทุกพื้นที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
จากนั้น เวลา 12.00 น. เดินทางไปโตนดินฟาร์มสเตย์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ให้การต้อนรับ โตนดินฟาร์มสเตย์ โตนดินฟาร์มสเตย์ มีการจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่น้อมนำแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อ ให้นักท่องเที่ยว ประชาชน และเกษตรกรทั่วไปได้เข้าศึกษาวิถีชีวิตด้าน การเกษตรและการจัดการด้านการท่องเที่ยว ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิต เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร และผู้บริโภค รวมทั้งรักษาระบบนิเวศ และอนุรักษ์ โดยมีฐานการเรียนรู้ อาทิ นาข้าว,การเลี้ยงปลาในบ่อดิน,การปลูกพืชผักสวนครัว,การหุงข้าวด้วยกระบอกไม่ไผ่,การทำขนมห่อด้วยใบขลู,การทำขนมรังนก,การทำขนมครก ซึ่งทุกฐานการเรียนเน้นให้ผู้เข้าชมได้ปฏิบัติจริง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมได้เกิดการกระตุ้นสร้างพลังสำคัญในการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Comments

comments