ภูเก็ตเปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เสริมศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้ รอบรับสู่การป็นเมืองอัจฉริยะ และไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ได้มีการแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (Mini Chief of Digital For Tourism Business) โดยได้รับเกียรติจาก คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตภาคใต้, คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

คุณประชา อัศวธีระ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตภาคใต้ ได้กล่าวว่า “นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนอย่างมาก 2 เรื่อง คือ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นให้เกิดนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทำงานทุกระดับ และนโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซี่งภูเก็ตได้รับให้เป็นเมืองต้นแบบ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง 

 “ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันแรกที่รัฐบาลได้ประกาศให้ภูเก็ตสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ทางจังหวัดได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และได้ทำให้ภูเก็ตมีความโดดเด่นในเรื่องนี้อย่างชัดเจน แต่การเป็นเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบนั้น จำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์และทรัพยาการอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของความร่วมมือทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่นเอง และหนึ่งในด้านที่สำคัญสำหรับจังหวัดภูเก็ตคือด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ หรือ Smart Economy ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง”

 
ในภาพอาจจะมี 2 คน, โทรศัพท์ และแว่นกันแดด


คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวดภูเก็ต ได้กล่าวเสริมว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจแรกๆ ของประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และเทคโนโลยีได้มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมบริการในภาพรวม ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ได้ปรับตัว และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญมในการทำงานอยู่แล้ว 

“เราพบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ถูกดิจิทัลเข้ามาปฏิวัติการทำงานแบบเดิมๆ ไปเรียบร้อยแล้ว รูปแบบการให้บริการ การขาย การตลาด รวมไปถึงการจัดการได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่างกว้างขวาง แต่ทางสมาคมฯ พบว่ามีหลายเรื่องที่เป็นแนวโน้มแห่งอนาคต และมีหลายเรื่องที่เป็นทั้งโอกาส และข้อจำกัดของการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ ทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นว่า การสร้างหลักสูตรเพื่อมารองรับการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลจะเป็นการเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวได้ และเป็นการเปิดมุมมองและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้” 
 
 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และชุดสูท


คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ได้เสริมว่า ปัจจุบันแทบทุกโรงแรมมี wifi ให้บริการลูกค้า โดยหลายโรงแรมมองว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก แต่จริงๆ เรายังสามารถำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าจากการใช้ Wifi ภายในโรงแรมได้ “ทุกวันนี้ลูกค้าของธุรกิจโรงแรมใช้เครื่องมือออนไลน์ในการจอง และมีอัตราการใช้ออนไลน์มากขึ้นอย่างมาก แต่การใช้การจองผ่านระบบออนไลน์เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่บอกเราว่า บางอย่างกำลังเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการที่เป็นทราเวลเอเย่น์ต้องปรับตัว การเข้าถึงลูกค้าทำได้ง่ายขึ้น และโรงแรมเราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น แต่นั่นหมายความว่า โรงแรมอื่นก็จะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ทำอย่างไรโรงแรมเราจะทำให้ลูกค้าเห็น และจองได้เป็นอีกเรื่องที่โรงแรมต้องรู้และเข้าใจ”
 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ชุดสูท

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 จึงได้ถูกออกแบบมาจากความต้องการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัล  หัวข้ออบรมสำคัญเช่น Big Data, IoT, Machine Learning, Digital Marketing, Social Media Crisis Management, Content Creation รวมถึงเรื่องแผนธุรกิจสมัยใหม่, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น GPRD, กฎหมายลิขสิทธิ์, ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ โดยมีการอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เริ่มการอบรมวันที่ 6 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2562 

ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท (สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกระบี่ ได้รับสิทธิค่าลงทะเบียน 20,000 บาท) โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับสิทธิตามมาตรการ Depa Mini Transformation Voucherจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่า 10,000 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเลือกซื้อซอร์ฟแวร์ในองค์กรธุรกิจได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต 088-590-9463 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Comments

comments