ภูเก็ต พันวา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แต่งตั้ง ผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ Mr. Miguel Juan

ภูเก็ต พันวา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ มิสเตอร์มิเกล ญาวน์ เข้าด ารงต าแหน่งผู้จัดการ
ทั่วไปภูเก็ต พันวา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้
มิสเตอร์มิเกล ญาวน์ เป็นชาวสวิส มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรมมามากว่า 15 ปี เคย
ร่วมงานกับโรงแรมชั้ นน าและมี ชื่อเสี ยงมากมาย  อาทิ  โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต
กรุงเทพฯ โรงแรมอมารีโวคกระบี่ และโรงแรมดรีมกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงผู้จัดการทั่วไปของภูเก็ต พันวา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท  มิสเตอร์มิเกลเคยปฎิบัติงานในตา
แหน่งผู้ ช่วยผู้ จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บี ชรีสอร์ทแอนด์วิ ลล่าหัวหิ น
ภูเก็ต พันวา บีชฟร้อน รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่สร้างขึ้นและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2555 ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวมะขามในแหลมพันวา รีสอร์ทแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตเพียง 10 นาที
และ 50 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต รายล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอันดามันและเกาะ
แฝด คือ เกาะตะเภาใหญ่ และเกาะตะเภาน้ อย พร้ อมชายหาดส่วนตัวที่มีความยาวถึ ง 200 เมตร  รี
สอร์ทแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 227 ห้อง แบ่งเป็น 9 ประเภทห้องพักให้เลือกสรร ตกแต่งภายใน
สไตล์ชิโนโปรตุ เกส  ผสมศิลปะร่วมสมัยเหมาะส าหรับการพักผ่อนอย่างแท้ จริง  รวมทั้งสิ่ งอ านวยความ
สะดวกตครบครัน เรามั่นใจว่ารีสอร์ท จะประสบความส าเร็จยิ่งๆขึ้นไปภายใต้การน าของมิสเตอร์มิเกล
ติดตามความเคลื่อนไหว หรือข้อมูลล่าสุดของทางรีสอร์ทได้ที่
www.facebook.com/phuketpanwabeachfrontresort

 

Miguel Juan

Comments

comments