สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจาประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจาปี 2560

ภูเก็ต ประเทศไทย – 26 กันยายน 2560 สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจาประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ร่วมจัดงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day 2017) ในวันพุธที่ 27 กันยายน ระหว่างเวลา 11.00 – 19.30 น. ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักและการปฏิบัติทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต

.

img_8820

.

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันงานท่องเที่ยวโลก โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานโครงการที่ได้รับรางวัลระดับโลก Rockefeller Award ในด้าน Best CSR – Social Impact Partnership ผลงานยอดเยี่ยมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน – ผลลัพธ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Rockefeller และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (The Resource Alliance) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกาไร กิจกรรมเรียนทาอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดา โดยเชฟจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมทากิจกรรม ชมการสาธิตและเยี่ยมชมโครงการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ ตาบลไม้ขาว หมู่ 3 ชุมชนปูดา เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงในชุมชน และต่อเนื่องด้วย ร่วมทากิจกรรมสานเชือกเทียนถักเพื่อร้อยทาสร้อยข้อมือต้อนรับแขก สาธิตโดยกลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว หมู่ 4

.
img_8793

.
สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจาประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้พันธกิจ “จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์” โดยการฟื้นฟูป่าชายเลน การบริโภคอาหารทะเลจากวิถีประมงที่ยั่งยืน และการเลือกใช้สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่ทาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วกว่า 105 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5.5 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนและสินค้าหัตถกรรม ‘สร้อยข้อมือเชือกเทียนถัก’img_8607

.

img_8857

.

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
231 หมู่ 3 ตา บลไม้ขาว อา เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 076 338 000 แฟกซ์ 076 348 348 www.jwmarriottphuketresort.com

 

เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 1,200 หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเป็นอาสาสมัครเกือบ 11,000 รายใน 160 ประเทศทั่วโลก IUCN มุ่งเน้นการทางานด้านการให้คุณค่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพและความเสมอภาคของธรรมภิบาลในการใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการรับมือต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาหารและการพัฒนา นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยดาเนินโครงการในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม www.iucn.org
เกี่ยวกับสภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจาประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand)
ในแต่ละประเทศทั่วโลกที่มีโรงแรมแมริออทตั้งอยู่มากกว่า 1 แห่ง จาเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งสภาธุรกิจแมริออท ประจาประเทศ โดยมีผู้จัดการทั่วไปของทุกโรงแรมในประเทศนั้นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สภาธุรกิจแมริออท ของแต่ละประเทศ มีหน้าที่กาหนดแผนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น ดูข้อมูลแผนงานด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.marriott.com/corporate-social-responsibility/corporate-environmental-responsibility.mi

 

 

 

Comments

comments