อุทยานการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย

อุทยานการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย นำโดย นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบาย, รศ.ดรพันธ์ ทองชุมนุม คณบดี คณะเทคโนโลยีและสิิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการ, นายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการ, นายพงศ์ปณพ บัวแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ, นายประชา อัศวธีระ, นางเฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์, ดร.สวพร เจริญทิพากร, ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา, นายธนรัตน์ กิตยาการ และนางอรัชพร ลิ้มรัตนเมฆา คณะกรรมการ เข้าร่วม

ทั้งนี้คณะทำงานอุทยานฯ ได้แจ้งผลการดำเนินในปีที่ผ่านมา และนำเสนอแผนการทำงานในปีงบประมาณถัดมา พร้อมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

โดยอุทยานฯ มุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้เยาวชนทุกระดับได้เข้าถึงเทคโนโลยี และพัฒนาเป็นเยาวชนคุณภาพเพื่อเข้าสู่ Smart City และ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยื

Comments

comments