เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับโลกสร้าง ‘ผู้นำนวัตกรรม (ILG)’

ด้วยโลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสู่ยุคดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจโลก จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องตื่นตัวและรับมือกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างๆ สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก

มหาวิทยาลัยสยามจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดตั้ง ‘สถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ประเทศไทย (Thailand Competitiveness Institute : TCI)’  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านกลยุทธ์และวิทยาการแข่งขันและการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย โดยมี ดร.วิจิตร สุพินิจ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานกิตติคุณ และ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช เป็นประธานสถาบัน TCI  พร้อมเปิดตัวหลักสูตร ‘ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (Innovtion Leadership for Global Competitiveness หรือ ILG )’ รุ่นที่ 1 โดยได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญทางภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายองค์กรเข้าร่วมมากมาย ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  ศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ประเทศไทย (TCI) มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า “ในการสร้างสรรค์ ‘ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก’ นี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดมุมมองใน 4 มิติ ได้แก่  Change (การเปลี่ยนแปลง) : ผู้นำที่พร้อมรับและปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของโลก / Innovation (นวัตกรรมสร้างสรรค์) : ผู้นำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดสิ่งใหม่ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพเชิงการแข่งขันในระดับโลก / Freedom (อิสรภาพจากพันธนาการ) : ผู้นำที่เปิดโอกาสในการให้อิสระกับตัวตนและความคิด ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมสร้างเครือข่ายที่จะนำองค์กรก้าวสู่โอกาสในระดับโลก และ Idealism / Vision (วิสัยทัศน์ เป้าหมายอุดมคติ) : ผู้นำทางความคิดที่มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองใหม่ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรสู่ความสำเร็จในระดับโลก”

สถาบันพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ประเทศไทย (Thailand Competitiveness Institute)’ พร้อมแล้วที่จะร่วมเติมเต็มความรู้และประสบการณ์หลากหลายโดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก และพร้อมที่จะพัฒนาผู้นำสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เข้ากับทุกสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดสิ่งใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำที่มาจากหลากหลายธุรกิจและองค์กร ในการสร้างความเข้มแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและองค์กร สู่การแข่งขันระดับโลก

Comments

comments