แมริออทต้อนรับเทศกาลส่งความสุข มอบกระเช้าสวัสดีปีี ใหม่ 2563

16 มกราคม 2563 ภเูกต็ ประเทศไทย เนื่องในวาระโอกาสฤกษ์งามยามดีในช่วงเทศกาลสง่ความสขุ สวสัดปีีใหม ่ ประจําปี พ.ศ. 2563  

โรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชนั่แนล ในพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต นําโดยนายจอร์จ วารุกีซ ผ้จูดัการทว่ัไป ของโรงแรม เจดบัเบิล้ย ูแมริออท ภเูกต็ รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมด้วยคณะผ้บูริหารระดบัสงูสดุของ โรงแรมในเครืออีก 4 แห่ง เดินสายนํากระเช้าปีใหม ่เข้าเย่ียมคาราวะสวสัดแีละขอบคณุหนว่ยงานราชการและสมาคม ตา่ง ๆ ที่ให้การสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมอนัดีที่ทางโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชนั่แนลฯ ได้จดัขนึ้ตลอดมา  

โดยเข้าพบบคุคลสําคญัอาทิ เช่น นายภคัพงศ์ ทวิพฒัน์ ผ้วูา่ราชการจงัหวดัภเูก็ต คุณกนกกิตติกา กฤตย์วฒุิกร  ผ้อูํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานภเูก็ต และนายชนะ ถนอมศกัดิ์ ประธานสมาคมผ้สูื่อข่าวภเูก็ต

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

จอร์จ วารุกีซ  ผ้จูดัการทว่ัไป โรงแรมเจดับเบิ้ลยู  แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา  นายภัคพงศ์ ทวพิฒัน์ ผู้วา่ราชการจังหวัดภูเก็ต

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 เรียงลำดับจากซ้ายไปขวาฟรองซัวส์ โพเลที ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ,  ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช จอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา, กนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, กุลธารี แสงชัชจ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช, อีริค ฟรีเดลี้ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ นาคาไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา คุณกุลธารี แสงชัชจ์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะเวสเทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต, จูเลี่ยน ลอร์รี่ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เลอเมอริเดียน ภูเก็ต บีช, คุณชนะ ถนอมศักดิ์ ประธารสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต, คุณอริค ฟรีเดลี้ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ นาค่าไอแลนด์, อะลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต, ฟรองซัวส์โพเลที ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติืการ ภูเก็ต แอริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช จอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก้ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

Comments

comments