โครงการประกวดวงดนตรี Amazing Patong Band Challenge 2017

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดกิจกรรมเปิดหาดป่าตอง ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนอกจากผู้ร่วมงานจะได้พบกับพิธีเปิด และขบวนพาเหรดสุดอลังการ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวประจำปี 2560 แล้ว ทุกท่านจะได้พบกับเวทีที่จะมาโชว์ศิลปะทางด้านดนตรีที่หลากหลาย อาทิ การแข่งขันวงดนตรี เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต การแสดงความสามารถของน้องๆ ที่ใช้เครื่องดนตรีตามความถนัดและถูกฝึกฝนเพื่อสร้างผลงานคุณภาพภายใต้ความดูแลของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าภูเก็ต นอกจากนี้จะได้พบกับศิลปะทางด้านการเต้นจากโรงเรียนนาฏยสากลภูเก็ตที่จะมาโชว์ทักษะของร่างกายที่มีสมรรถภาพ มีความแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างงดงามอาทิเช่น Ballet, Cover Dance, Hip Hop, เดินแบบ, รำไทย และอื่นๆ อีกมากมาย

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

 2. ปลูกฝังให้เยาวชนมีความซาบซึ้งในศิลปะดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกถึงความสามารถ

     ทางดนตรี

 1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม

 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงดนตรีของเยาวชนภูเก็ต และพังงา ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

 3. นำดนตรีส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 

วิธีดำเนินการ

 1. เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนดนตรียามาฮ่าสาขานครภูเก็ต

     ตามคุณสมบัตรดังนี้

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันการศึกษา

 • รุ่นที่ 1 ต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี (จำนวนสมาชิกวงอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 8 คน รวมนักร้อง)

 • รุ่นที่ 2 ต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี (จำนวนสมาชิกวงอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 8 คน รวมนักร้อง)

(ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่โรงเรียนเดียวกัน) และไม่มีสัญญาผูกพันกับค่ายเพลงใดๆ

 

2.  ส่งใบสมัคร พร้อมจดหมายแนะนำตนเองและสมาชิกวง รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

3.  กำหนดการแข่งขันดังนี้

 • รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กำหนดการแข่งขันในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 24 .00 น.

 • รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี กำหนดการแข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 24.00 น.

โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

 • เพลงประกวด 2 เพลง ดังนี้

 1. เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง หรือเพลงเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 1. เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง (ไทยหรือสากลก็ได้)

โดยเลือกจากแนวดนตรีทุกสายพันธ์ ยกเว้นดนตรีคลาสสิค

 • นักดนตรีหลักทั้งหมดประกอบด้วย กลอง เบส กีตาร์ เปียโนไฟฟ้า คีย์บอร์ด และเครื่องดนตรีเสริมอื่นๆ เช่น Non Pitch Percussion, ไวโอลิน และเครื่องเป่า (จำนวนสมาชิกวงอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 8 คน รวมนักร้อง)

§  ผู้จัดฯ เตรียมเครื่องดนตรีหลัก ไว้ให้บนเวที ดังนี้

o   กลองชุด Stage Custom

o   ตู้แอมป์  Laney

§  ผู้เข้าประกวดต้องใช้กลอง และเปียโนไฟฟ้า (หากมีผู้เล่นในตำแหน่งนี้)ที่จัดไว้ให้บนเวที และผู้เข้าประกวดสามารถนำเครื่องดนตรีเสริมทุกชนิดมาเอง รวมทั้ง EFFECT

 • กำหนดเวลา Sound Check 10 นาที

 1. คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสาขาต่างๆ

5.  หลักเกณฑ์การตัดสิน

·       ทีมเวิร์ค และความกลมกลืน                        30   คะแนน

·       เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์                     30   คะแนน

·       ความสามารถในการแสดงบนเวที                    40   คะแนน

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด**

 

 

 6.  เกณฑ์การลงโทษ

 • การกระทำผิดตามกติกาและระเบียบการแข่งขัน จะไม่มีการตัดสินให้คะแนนใดๆ

 • การตัดสิทธิการแข่งขันจะใช้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันกระทำความผิดในขั้นร้ายแรง เช่น การโกงอายุ,การปลอมแปลงหลักฐานต่างๆ, การจงใจกระทำความผิดประการหนึ่งประการใดอันมีผลให้ผู้แข่งขันรายอื่นได้รับความเสียเปรียบ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน และ การตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเป็นเด็ดขาด

7.  การแต่งกาย

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพ เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะ, กางเกงขาสั้นเกินไป,กระโปรงสั้น

เกินไป ผู้เข้าแข่งขันที่แต่งกายไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมจะไม่อนุญาตให้ขึ้นแสดง

8.  รางวัล

·       8.1 รางวัลชนะเลิศ

§  โล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

§  ทุนการศึกษา 10,000 บาท

·       8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

§  โล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

§  ทุนการศึกษา 7,000 บาท

·       8.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

§  โล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

§  ทุนการศึกษา 5,000 บาท

·       8.4 รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม 5 รางวัล ( ขับร้อง, มือเบส, มือกีต้าร์, มือกลอง, คีย์บอร์ด

§  ทุนการศึกษารางวัลละ 600 บาท

ระยะเวลาและสถานที่                       วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ เวที (3) หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบโครงการ                        บริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                          1. ผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีได้มีเวทีแสดงศักยภาพ และความสามารถสู่สายตา

ของผู้ที่มาร่วมงาน

 1. ผู้ที่มาร่วมงาน และนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เห็นถึงความหลากหลาย

สร้างจุดสนใจ โดยดึงเอาจุดเด่นของป่าตองในแง่มุมต่างๆ มานำเสนอ

นอกเหนือจากชายหาดที่สวยงามหรือแสงสีของแหล่งบันเทิงหาดป่าตอง

Comments

comments