อาคารพาณิชย์ตกแต่งครบ

อาคารพาณิชย์ตกแต่งคร

Let’s go!

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนจองที่อยู่อาศัย 8 โครงการใน 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ภูเก็ต และ สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู

Let’s go!