PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

PHUKET: อากาศยาน A320-200 สายการบินออสก้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OK123 ขัดข้องเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ออกนอกวิ่ง .. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปี 2558

PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

2 PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

9 PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

6 PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ อาคารดับเพลิง ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปี 2558 โดยเป็นการจำลองสถานการณ์อากาศยานออกนอกทางวิ่ง ซึ่งมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอถลาง นางมนฤดี เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และทีมงานการท่าฯ เจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆ ร่วมเข้ากิจกรรม

7 PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

นางมนฤดี เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ในการบริหารงานท่าอากาศยาน สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ งานด้านความปลอดภัยในพื้นที่อากาศยาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการสายการบิน ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานด้วย

5 PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

4 PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

ท่าอากาศยานภูเก็ตจึงได้ให้ความสำคัญในการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานของรัฐภาคีจะต้องมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี และเป็นไปตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏอยู่ใน ICAO Doc.9137 (Airport Service Manual) และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสอดคล้องกับข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เรื่อง ระบบการจัดการนิรภัยสนามบิน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดต่อประสานงาน และสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และใช้เวลาน้อยที่สุด ในการเข้าแก้ไขสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

สำหรับปีนี้ (ปี 2558) ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้สมมติเหตุการณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 01.07น. อากาศยานแบบ A320-200 ของสายการบินออสก้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OK123 เส้นทางท่าอากาศยานออสก้า (ประเทศออสก้าแลนด์) – ท่าอากาศยานภูเก็ต (ประเทศไทย) โดยได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานออสก้าพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม 158 คน ขณะที่อากาศยานลงสู่สนามบินทางวิ่ง 27 นักบินพยายามเบรกเพื่อหยุดอากาศยาน แต่เนื่องจากมีลมกรรโชกแรงทำให้อากาศยานเสียการทรงตัวบริเวณทางขับสาย B เครื่องยนต์อากาศยานเกิดขัดข้อง ทำให้ไฟลุกไหม้ใกล้บริเวณเครื่องยนต์หมายเลข 2 และกรณีดังกล่าวได้เข้าสู่แผนแจ้งเหตุฉุกเฉินท่าอากาศยาน

8 PEMEX 2015 Phuket International Airport Emergency Plan Exercise

นางมนฤดี กล่าวต่อว่า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบครั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับความร่มมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สายการบิน และผู้ประกอบการที่ได้ร่วมเข้าฝึกซ้อมในครั้งนี้

Comments

comments