PIDA Dance Academy จัดงานละครการกุศลประจำปี “Moana the musical”

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ โรงละคร Aphrodite Cabaret Show Phuket

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานละครการกุศลเรื่อง ” Moana the musical” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนนาฏยสากล Phuket International Dance Academy (PIDA) ผู้นำหลักสูตร Australian Teachers Of Dancing (ATOD) ประเทศออสเตรเลียเข้ามาสอนเป็นแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงศิลปะ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและการแสดงของเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และเพื่อมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสู่โครงการ Young Artist ในปี 2018

สำหรับโครงการ Young Artist เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้านการเต้น และการกล้าแสดงออกแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน จนถึงขั้นการสอบเพื่อจบหลักสูตรและได้รับ Certificate รับรองจากสถาบัน The Australian Teacher of Dancing (A.T.O.D)  ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการขึ้นเวทีจริงเพื่อแสดงศักยภาพ ทั้งนี้นักเรียนที่รับทุนการศึกษาประจำปี 2017 มูลค่า 17,800 บาท/ทุน รวมจำนวน 6 ทุน ดังนี้

โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา)

  1. ด.ญ. ชราธินาถ จิตรนารี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ด.ญ. พัชรินพร สุตาภา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                               

โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต

  1. ด.ญ.เมธปิยา  สวัสดี                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ด.ญ.สิราวรรณ สิทธาเดชานนท์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

  1. ด.ญ.กัญญาพัชร์ สุพันธกิจ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  2. นางสาวพัชราวดี นาวีว่อง              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนนาฏยสากล Phuket International Dance Academy (PIDA) เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคลต่างๆในสังคม ในด้านการพัฒนา บุคลิกภาพ ศิลปะการแสดง และการเต้นรำแนวใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมถึงยังมีสถาบันการศึกษาด้านวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ) มากมาย เพื่อรองรับเยาวชน ทั้งประถมมัธยม และอุดมศึกษาแต่การศึกษาในปัจจุบันเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการมากเกินไป จนขาดทางเลือกแก่เยาวชนด้าน การศึกษาเชิงศิลปะ โรงเรียนนาฏยสากลภูเก็ต Phuket International dance Academy (PIDA) จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกแนวทางเลือกแก่เยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ด้านการเรียนรู้ศิลปะแนวใหม่แขนงต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพราะศิลปะการเต้น เป็นการพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด สร้างสรรค์ และท่วงท่าสง่างาม และศิลปะการเต้น ก็เป็นเป็นอีกแนวทางที่ชวยพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอีกด้วย โรงเรียนนาฏยสากลภูเก็ต เป็นสถาบันที่เปิดสอนศิลปะการเต้นหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอาชีพ โดยยึดระบบในนามสถาบัน The Australian Teacher of Dancing (A.T.O.D) ซึ่งมี 3 วิชาในหลักสูตร คือ Ballet, Jazz, Hip-Hop  ทุกหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนทีละเกรด 1 ปีจะมีการจัดสอบเลื่อนเกรดทุกปี ปีละ 1 ครั้งด้วยมาตรฐานสากล ด้านบุคคลากรของผู้สอน รวมทั้งสถานที่ห้องเรียนที่สร้างขึ้นมา สำหรับการเรียนการสอนเต้นรำโดยตรง ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐาน จึงได้รับเอกสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนการเผยแพร่หลักสูตรนี้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ และดูแลโดยบริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด

.

9

.

3

Comments

comments