วันเด็ก 2562 นี้ ไปไหนกันดีที่ ภูเก็ต

สวัสดีคะ จะไปไหนดีนะ

Let’s go!

หนังสั้น Andaman Short Film #3 โดยศูนย์ CIC นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวคว้าชนะเลิศ

เทศบาลนครภูเก็ตและศู

Let’s go!