TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนกระทู้วิทยา อ.กระท้ จ.ภูเก็ต บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจําปี 2562 โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ ระหว่าง ทีโอที กับเทศบาลเมืองกระทู้ พัฒนาชุมชนอําเภอกระทู และ โรงเรียนกระทู้วิทยา มี นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที ร่วม เป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนใน ชุมชน ร่วมในพิธี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ทีโอที ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่ง จะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.ภูเก็ต ที่ ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนกะทู้ ใน การอบรมด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนขยาย ตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล นําประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ Online ที่จะทําให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเข้าถึงชุมชน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า จาก นโยบายภาครัฐที่มุ่งสู่ “Digital Economy” บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2561 ถึง 2565 โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา ด้วยการจัดทําโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับ เยาวชน ร่วมกันผลักดันศักยภาพของตนเองและชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้ ICT ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีชุมชนเข้าร่วม โครงการแล้วทั่วประเทศจํานวน 59 ชุมชน และในปี 2562 ขยายชุมชนเพิ่มอีก 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 71 ชุมชน โดยพื้นที่ภาคใต้ ได้เปิดโครงการดังกล่าวนี้ไปแล้ว 14 ชุมชน และชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนสุดท้ายตามแผนงานขยายโครงการ TOT Young Club ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ทําให้ในปีนี้พื้นที่ภาคใต้มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นรวม ทั้งสิ้น 15 ชุมชน โดยทั้งนี้ ชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่าง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เทศบาลเมืองกะทู้ /สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกะทู้ และโรงเรียนกะทู้วิทยา

บมจ. ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ โดยเข้าไป กดไลค์ กดแชร์ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTICSR/

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Alrisa Iris, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

Comments

comments