The Direction of Phuket Tourism Promotion 2017 by Tourism Authorithy Thailand

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้(11 ม.ค.)ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายท่องเที่ยวชาวไทยสู่ภูเก็ตปี 2560 และการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศ ของ ททท.สำนักงานภูเก็ต มีนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน จำนวนมาก

น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต แถลงถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปี 2560 ว่า ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 นี้ ได้เกิดจากการนำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรม รายได้ แนวโน้มในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายในตลาดต่างๆ และนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท.ในปี 2560 มีปัจจัยที่ท้าทายหลายประการ ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้น รวมถึงนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ที่รัฐบาลผลักดันให้สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถทำให้บรรลุเป้าประสงค์ของรัฐบาลได้ และเป็นสิ่งที่ท้าทาย

ททท. จึงได้กำหนดเป้าหมายในปี 2560 คือ ตลาดในประเทศ ปรับแผนตลาดกระตุ้นคนไทยให้เดินทางมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดประมาณการเป็น 950,000 ล้านบาท ส่วนตลาดต่างประเทศ เน้นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครั้ง มุ่งสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 เช่นกัน คิดประมาณการรายได้เป็น1.89 ล้านล้านบาท ส่งผลให้รายได้ภาพรวมของการท่องเที่ยวในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณ 2.84 ล้านล้านบาท

ทิศทางการทำการตลาดในภาพรวมของปี 2560 ททท. ยังคงนำเสนอจุดแข็งของประเทศคือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้ง ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม โดยต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยแต่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งนี้ ททท.ได้มีแนวทางในการนำเสนอ “วิถีไทย” ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจากท้องถิ่นไทย (Local Experience) ซึ่งมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ ที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว โดยกำหนดกรอบประสบการณ์ที่ไม่จำกัดเพียงการท่องเที่ยวชุมชน ( CBT : Community Based Tourism) เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทุกองค์ประกอบ ที่สร้างประสบการณ์ให้กับการท่องเที่ยว

Advertisement ด้านการส่งเสริมตลาดในประเทศ ททท. ชูเป้าหมายใหญ่ คือ การมุ่งสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเจนเนอร์เรชั่น วาย (Generation Y : Gen Y) กลุ่มผู้หญิง (Women) และกลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) ดำเนินโครงการ “ประกาศศักดา ท้าเที่ยวข้ามภาค” ให้เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนพื้นที่ท่องเที่ยวและกระจายนักท่องเที่ยวไปทุกภูมิภาค ผ่านแคมเปญและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ด้วยแนวคิด “เที่ยวได้งาน” เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการทำงาน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ อาทิ การเดินทางศึกษาดูงาน การประชุมนอกสถานที่ทำงาน เป็นต้น พร้อมต่อยอดโครงการ “12เมือง ต้องห้าม … พลาด Plus” ให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและกระจายไปยังเมืองรอง

น.ส.อโนมา กล่าวเพิ่มเติม ว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ททท.สำนักงานภูเก็ต ได้วางแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และด้านตลาดในประเทศประจำปี 2560 เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางกลับภูเก็ตต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นการทำตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวมากขึ้นได้แก่ ตลาดคนไทย จะเน้นเรื่องการเที่ยวข้ามภาค เจาะกลุ่ม Gen Y-Y We are ท้าเที่ยวภูเก็ต และการท่องเที่ยวของผู้หญิง กลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดบนที่เป็นคนไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและกลุ่ม MICEส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาผ่านแคมเปญPhuket Great Deal วันธรรมดาน่าเที่ยวทั่วเกาะภูเก็ต เน้นที่ กลุ่ม generation y ผ่านเคมแปญ Y we Are ท้าเที่ยวภูเก็ต, กลุ่ม ผู้หญิง ผ่านแคมเปญ ผู้หญิงติดเกาะ(ภูเก็ต), กลุ่มผู้สูงวัย ผ่านแคมเปญเก๋า ชิค ชิค ปิคนิคภูเก็ต และกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวแบบ Luxury ผ่านแคมเปญ [email protected] และเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับมีผลด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในภูเก็ตให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ ททท.ภูเก็ต มีเป้าหมายในการบุกตลาดยุโรปอีกครั้ง เนื่องจากเป็นตลาดที่ ททท. จะต้องรักษาไว้และเน้นเรื่องคุณภาพมากขึ้น โดยทำเป็น Mega fan trip รวมตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง ซึ่งมุ่งเน้นการท่องเที่ยวชุมชน โดยตลาดต่างประเทศ เน้นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ต้องการให้ประเทศไทย เป็น Quality Leisure Destination ทั้งตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูนและแต่งงาน การท่องเที่ยวแบบหรูหรา การท่องเที่ยวเชิงสัมมนา

wit_0383

wit_0360

wit_0391

wit_0363

wit_0306

 

Comments

comments